01. Introductie

Neen, dat is niet mogelijk. Wel bestaat de mogelijkheid om een zgn. drierittenkaart aan te vragen. Dit kan echter alleen als u serieuze plannen heeft om lid te worden. Een afspraak voor een kennismakingsgesprek kan worden aangevraagd via het contactformulier op onze website. Na dit kennismakingsgesprek (met gunstige afloop) bent u introduce en mag drie proefbeurten maken met deze drierittenkaart. U mag dan komen schieten onder begeleiding van een gecertificeerde trainer. Deze mogelijkheid is dus niet bedoeld om familieleden, vrienden, kennissen of buren een keertje te laten schieten. De kosten van deze kaart zijn € 40,00 Wilt u daarna lid worden en u wordt geaccepteerd als aspirant wordt er € 20,00 in mindering gebracht op het inschrijfgeld.

Categorie: 01. Introductie

Om, zonder begeleiding, met eigen vuurwapens te mogen schieten moet je minstens 18 jaar oud zijn, de basiscursus gedaan hebben en een wapenverlof hebben. Voor jeugd, vanaf 10 jaar, bestaat de mogelijkheid om onder begeleiding van een trainer of vereniging veiligheidsfunctionaris (VVF) met luchtwapens te schieten. Voor jeugd, vanaf 16 jaar, bestaat de mogelijkheid om onder begeleiding met een .22 vuurwapen te schieten.

Categorie: 01. Introductie

Onze vereniging heeft een ruim aantal wapens beschikbaar die je als introducé, aspirant of lid (gratis) kunt lenen. Beginnende schutters kunnen in het eerste jaar alleen met luchtwapens of klein kaliber vuurwapens schieten.

Categorie: 01. Introductie

Niet iedereen kan introducé, aspirant of lid worden van een schietvereniging. Het bestuur bepaalt of het nieuwe leden wil en kan aannemen, dit ook vanwege het gebruik van vuurwapens en de risico’s die daaraan verbonden zijn. Daarom vraagt het bestuur van schietvereniging Koningsschutters van haar leden een recente (niet ouder dan 2 maanden) verklaring omtrent gedrag (VOG) met de indicatie: ‘geen bezwaar voor beoefening schietsport’.

Categorie: 01. Introductie

02. Wapenverlof

U moet minimaal 1 jaar aaneengesloten “gewoon” lid zijn geweest bij een gecertificeerde in Nederland gevestigde schietverenigingen en over de laatste 12 maanden van het lidmaatschap minimaal 18 schietbeurten hebben gemaakt. Indien uw vereniging bij de KNSA is aangesloten, toont u hiermee o.a. aan dat u lid bent bij een gecertificeerde vereniging. U wordt geacht veilig en vaardig met het aangevraagde soort wapen te kunnen omgaan, waarvoor het bestuur een verklaring tekent. U moet ten minste 18 jaar oud zijn. Verder moet het wapen gebruikt kunnen worden voor het beoefenen van een erkende discipline, welke op de vereniging kan worden verschoten. Na aanschaf van een eigen wapen dient de verkrijger de schietsport in wedstrijdverband te beoefenen. Bij de aanvraag dient de aanvrager een WM32 inlichtingenformulier te overleggen.

Categorie: 02. Wapenverlof

Nee. U dient 12 maanden zonder onderbreking lid te zijn geweest van in Nederland gevestigde schietsportverenigingen

Categorie: 02. Wapenverlof

Het bezit van vuurwapens is opgedeeld in 3 fases. Fase 1 zijn uitsluitend de wapens die binnen Olympische disciplines vallen, dus in principe alleen klein kaliberwapens, niet zijnde semiautomatische geweren, maar wel hagelgeweren. Fase 2 zijn de wapens uit Fase 1 aangevuld met wapens die binnen de ISSF disciplines vallen, dus feitelijk grootkaliber vuistvuurwapens welke geen groter kaliber hebben dan 9mm/.38″. Fase 3 zijn de wapens uit Fase 1 en Fase 2, aangevuld met de wapens die binnen de KNSA disciplines vallen, dus eigenlijk alle wapens, waaronder grootkaliberwapens groter dan 9mm en semiautomatische geweren

Categorie: 02. Wapenverlof

Indien u vóór 1 oktober 2012 in het bezit was van een verlof, ongeacht het type wapen dat daar op vermeld staat, is GEEN ENKELE beperking op u van toepassing en mag u volgens de oudere regeling alle toegelaten soorten wapens op uw verlof hebben. Bij het verlengen geldt straks echter ook voor ú dat u tenminste aan een clubcompetitie moet hebben meegedaan.

Categorie: 02. Wapenverlof

Eerst zoekt u een geschikt vuurwapen. Daarna vult een WM3-formulier in en biedt dit aan bij het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur bekijkt of u aan de eisen voldoet en of u geacht wordt veilig en vaardig met het aangevraagde wapen om te gaan en of u voldoet aan de overige vereisten (wedstrijddeelname, mogelijkheden vereniging qua discipline etc). Is dit het geval dan tekent de vereniging dit WM3-formulier. Van het formulier wordt een kopie bewaard in uw dossier. Met dit formulier plus het WM32-Inlichtingenformulier maakt u een afspraak bij de Afdeling Korpscheftaken in de voor uw geschikte regio. Tevens neemt u een geldig legitimatiebewijs, twee pasfoto’s, uw schietregister en uw KNSA licentiepasje mee. Zij voeren een antecedentenonderzoek uit en vervolgens wordt het verlof al dan niet verstrekt. Alvorens het verlof wordt uitgeschreven, wordt eerst nog een preventieve controle bij u thuis uitgevoerd, om te controleren of u in het bezit bent van de vereiste opbergmiddelen (lees kluis).

Categorie: 02. Wapenverlof

Binnen 2 maanden nadat het bestuur uw WM3 formulier heeft getekend, dient u een kopie te overleggen van de bijlage van uw verlof, waaruit blijkt dat het bijgeschreven wapen hetzelfde wapen is als waarvoor het bestuur heeft getekend. Indien u het WM3 formulier binnen 2 maanden niet hebt gebruikt, dient u dit aan ons te retourneren.

Categorie: 02. Wapenverlof

Voor het verkrijgen van een verlof tot het voorhanden hebben van vuurwapens (WM4) moet kosten worden betaald, ongeacht het aantal vuurwapens dat op het verlof is vermeld. Ook voor het verlengen of wijzigen (zoals het bijschrijven of afschrijven van een vuurwapen) en een Europese Vuurwapenpas worden kosten gerekend.

Neem voor de actuele prijzen contact op met de afdeling Korpscheftaken van de politie-eenheid in uw regio (telefoonnummer: 0900-8844).

Categorie: 02. Wapenverlof

Nee. Voor verkrijging of verlenging van een verlof is in de Circulaire Wet Wapens en Munitie geregeld dat een verlofhouder geen lid meer hoeft te zijn van de KNSA. Wél moet de verlofhouder lid zijn bij een gecertificeerde vereniging. De Koningsschutters is een bij de KNSA aangesloten en gecertificeerde vereniging, hierdoor is het voor leden verplicht zich aan te sluiten bij de KNSA.

Categorie: 02. Wapenverlof

Nee!! u dient uw verlof ieder jaar te verlengen. Hiervoor dient u zelf een MW 32 formulier te downloaden en zorg te dragen voor het maken van een afspraak bij bijzondere wetten.

Een tijdige verlenging is dus uw eigen verantwoordelijkheid!!

Wat neemt u mee als u uw wapenvergunning verlengt?

Uw verlof (hoofdblad en bijlage). Indien het verlof vol is, dan graag een pasfoto meenemen.

 • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs)
 • Ingevuld en getekend inlichtingenformulier WM32
 • Een betaalpas (i.v.m. legesbetaling per PIN)
 • Europese vuurwapenpas (indien voor u van toepassing)
 • Erkenning Wecg t.b.v. kruit (indien voor u van toepassing)
 • Documenten die het redelijk belang tot het voorhanden hebben van vuurwapens/munitie onderbouwen

Categorie: 02. Wapenverlof

Ja dat is mogelijk. Beide verlofhouders dienen dan minimaal 18 schietbeurten te maken, voor zover zij hiertoe nog niet verplicht waren wegens het voorhanden hebben van een verlof voor een ander eigen vuurwapen. Er is altijd sprake van een verlofhouder A en een verlofhouder B (de medegebruiker). Uitsluitend verlofhouder A mag de wapens thuis opslaan. Verlofhouder B mag dit niet. Verlofhouder B mag wel de wapens ophalen bij verlofhouder A en deze vervoeren naar en gebruiken op de schietbaan. Meteen na het schieten dienen de wapens weer bij verlofhouder A te worden ingeleverd en ligt bij verlofhouder A de verantwoording om ze meteen volgens de voorschriften op te bergen.

Categorie: 02. Wapenverlof

Mogen wij 1 kluis gebruiken? Ja, met ingang van de CIRCULAIRE WET WAPENS EN MUNITIE mag dit onder voorwaarde dat ALLE in de kluis aanwezige wapens bij elkaar in medegebruik staan. Is dat voor 1 wapen niet zo, dan heeft u een tweede kluis nodig.

Categorie: 02. Wapenverlof

Nee. Iemand kan 5 wapens bezitten als Verlofhouder A en nogmaals 5 wapens laten bijschrijven als Verlofhouder B. In totaal dus 10 wapens.

Categorie: 02. Wapenverlof

Nee. U bent en blijft een verlofhouder en dus dient u gewoon aan de verplichting van minimaal 18 schietbeurten per verlofjaar te voldoen.

Categorie: 02. Wapenverlof

De CIRCULAIRE WET WAPENS EN MUNITIE stelt dat in het eerste verlofjaar het verlof slechts geldt voor één wapen. Er mogen dus ook geen wapens in medegebruik worden bijgeschreven. Het feit dat wapens in medegebruik niet tellen voor het maximale aantal, doet daar in principe niets aan af.

Categorie: 02. Wapenverlof

De circulaire zegt dat alleen in het eerste verlofjaar geen wapens mogen worden bijgeschreven. Ook met een wapen in medegebruik bent verlofhouder. Formeel kunt u in deze situatie dus inderdaad meerdere wapens bijschrijven na 1 jaar omdat dan geen sprake meer is van het eerste verlofjaar.

Categorie: 02. Wapenverlof

Aantoonbaar de schietsport beoefenen

Overeenkomstig de vigerende CWM dient de aanvrager van een verlof en de verlofhouder aantoonbaar de schietsport in wedstrijdverband te beoefenen. Op grond van die bepaling, zijn schietsportverenigingen verplicht aan hun leden een interne competitie in enige door de KNSA gereglementeerde of erkende discipline aan te bieden. De deelname aan die interne competitie is vijf (5) keer per kalenderjaar verplicht voor verlofhouders. De schietsportvereniging dient die deelname aan die interne competitie, door middel van een registratie, te controleren.

Deelname aan de interne competitie is niet verplicht voor leden van schietsportverenigingen die zijn opgenomen in een of meerdere ranking-overzichten, overeenkomstig het Ranking-reglement, als onderdeel van het Schiet- en Wedstrijdreglement deel I, hoofdstuk 21. Indien een lid van een schietsport-vereniging reeds aan de verplichte competitiedeelname bij een andere bij de KNSA aangesloten vereniging voldoet, zal de betrokkene dat ten genoegen van het verenigingsbestuur met een verklaring of anderszins moeten aantonen. Voor meer informatie zie ook: Regels interne competitie.

Categorie: 02. Wapenverlof

03. WM3 formulier

U wilt een aanvraag indienen voor een jachtakte, wapenverlof, ontheffing of erkenning.

Tot 15 juli 2022 waren nieuwe aanvragers voor een wapenverlof of jachtakte wettelijk verplicht om mee te werken aan een onderzoek door middel van de e-screener als onderdeel van het aanvraagproces. De Minister van Justitie en Veiligheid heeft toepassing van de e-screener per 15 juli opgeschort. Om die reden werden door de politie ook de lopende aanvragen opgeschort, in afwachting van wijziging van de regelgeving. Op 22 september 2022 heeft de Minister de Regeling Wapens en Munitie (RWM) in verband hiermee gewijzigd.

In plaats van de e-screener is nu een nieuw WM32-formulier vastgesteld dat vanaf nu gebruikt wordt in het aanvraagproces. Er zijn enkele vragen toegevoegd over nationaliteit en geboorteplaats en –land. Nieuw is dat de referenten die opgegeven worden expliciet verklaren dat zij toestemming geven om als referent op te treden en daarvoor hun handtekening moeten plaatsen op het formulier.

In Nederland geldt een algemeen verbod op het bezit van vuurwapens en munitie. Wil je toch een vuurwapen of munitie bezitten dan is daar een wapenvergunning voor nodig. Voor het mogen hebben van vuurwapens en munitie worden zware eisen gesteld, waarvoor een bijzondere uitzondering kan worden gemaakt. Een van de eisen is een Verklaring omtrent gedrag (VOG), schietsport gerelateerd.

DETAILS WIJZIGING VAN DE RWM
Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid van 15 september 2022, nr. 4109333, houdende wijziging van de Regeling wapens en munitie in verband met de opschorting van de e-screener en de aanwijzing van de beoordeling van het WM32-formulier als onderzoek bedoeld in artikel 6a, vierde lid, van de Wet wapens en munitie.

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Gelet op de artikelen 6a, vierde lid, en 41 van de Wet wapens en munitie;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling Wapens en Munitie wordt als volgt gewijzigd:

A.  Artikel 48a komt te luiden:

 1. Het onderzoek bedoeld in artikel 6a, eerste lid, onderdeel b, van de wet bestaat uit de beoordeling door de korpschef van het door de aanvrager ingevulde WM32-formulier, dat als bijlage III bij deze regeling is opgenomen.
 2. Indien de aanvraag is gedaan voor een ontheffing op grond van artikel 4 van de wet, zendt de korpschef na het onderzoek, onder gelijktijdige toezending van het ingevulde WM32-formulier, een advies aan de Minister.
 3. Het onderzoek vindt alleen plaats als de volledige kosten van de aanvraag zijn betaald.
 4. Artikel 50, eerste lid, onderdeel a, komt te luiden:
  a. een ontheffing, wijziging of verlenging daarvan: € 80,–;
 5. Artikel 50a, eerste lid, onderdeel a, komt te luiden:
  a. voor de afgifte daarvan: € 138,20;
 6. In bijlage III komt model WM32 te luiden:
  Model WM32 Inlichtingenformulier
  (als bedoeld in artikel 48 van de Regeling Wapens en Munitie).
  Bij het indienen van een verzoek om een erkenning, consent, ontheffing, een vergunning of een verlof, wordt dit inlichtingenformulier gelijktijdig met het aanvraagformulier ingediend.

vragen die een licht moeten werpen op uw persoonlijke omstandigheden en waaruit kan worden opgemaakt of u “geschikt” bent voor wapenbezit. Op het referentenformulier geeft u 3 referenten op: 2 uit de directe familie die veel van u weet, of een vriend of collega en 1 uit het verenigingsbestuur welke het redelijk belang kan bevestigen. Deze referenten kunnen worden geraadpleegd.

Categorie: 03. WM3 formulier

Nee, het is ook van toepassing bij elke jaarlijkse verlenging van uw verlof.

Categorie: 03. WM3 formulier

Ja, de Circulaire zegt dat dit verplicht is bij ELK nieuw verlof en daarvan is formeel bij elk nieuw wapen sprake.

Categorie: 03. WM3 formulier

Ja, het eerder genoemde WM32 Inlichtingenformulier. Daarnaast de aankoop-/optiebon van de  van het wapen of, indien u koopt van een particulier, de optiebon. Het vragen om een aankoop of optiebon heeft overigens geen wettelijke grondslag, maar wordt in de meeste plaatsen wél gedaan.

Categorie: 03. WM3 formulier

Het heeft geen zin om uw formulier lang van tevoren al in te leveren. Het bestuur zal het dan vasthouden tot het tijdstip dat u 1 jaar lid bent. Het 1 jarig lidmaatschap is wettelijk vereist en dus kan het bestuur hier niet van afwijken. Het is dus voldoende wanneer uw formulier binnen is ten tijde van de vergadering in de maand waarin u 1 jaar lid bent.

Categorie: 03. WM3 formulier

Ja, alle wapens moeten middels een WM3 worden aangevraagd.

Categorie: 03. WM3 formulier

04. Problemen aanvraag verlof

Indien u voldoet aan de eisen is er geen wettelijke grondslag om een verlof te weigeren. Blijkt dat er in uw verleden dingen aan de orde zijn geweest die een verlof tot voorhanden hebben in de weg staan, dan wordt een verlof geweigerd. Dit kan zijn een overtreding op de WWM, geweldpleging, maar ook een overtreding op bv de Opiumwet. Ook een huisgenoot met een “verleden” kan reden zijn om een verlof te weigeren. Eigenlijk is het zo dat zodra op welke manier dan ook “vrees voor misbruik” aan de orde is, het verlof kan worden geweigerd. Zelfs het rijden onder invloed van alcohol of herhaaldelijke boetes voor het veel te snel rijden, kunnen van invloed zijn.

De VOG zegt helemaal niets over het mogen hebben van een verlof. De VOG is afgegeven met als doel het lidmaatschap bij een schietsportvereniging en niet met als doel het voorhanden hebben van vuurwapens. Het onderzoek bij een aanvraag voor een verlof is uitgebreider dan voor een VOG. Zo nodig wordt verder terug gekeken en ook lokale politie registers zijn van belang. Het kan dus gebeuren dat er geen bezwaren zijn voor toetreding tot een schietsportvereniging, maar u desondanks geen verlof krijgt.

De korpschef is verplicht om de KNSA op de hoogte te brengen van elke weigering of intrekking van een verlof. Aan de KNSA mag echter geen opgaaf van redenen worden gedaan. Vanuit het oogpunt van de KNSA kan de reden van weigering dus zeer ernstig zijn. De KNSA zal per direct de betrokkene de “schutter-status” ontnemen, het licentie-pasje terugvorderen en de vereniging verzoeken om de betrokkene uit het lidmaatschap te ontzetten. Omdat u niet langer een KNSA licentie bezit, is de vereniging verplicht om hieraan gehoor te geven en is de schietsport voor u eventueel voorbij. Ingeval de vereniging niet bij de KNSA is aangesloten, komt de schutter op de zwarte lijst van de KNSA te staan en heeft ie alsnog hetzelfde probleem.

U kunt bij de politie de reden van de weigering op schrift laten zetten. U kunt vervolgens zelf in beroep gaan bij de KNSA en de stukken overleggen. Indien de KNSA van mening is de reden van weigering weliswaar terecht is, maar niet dusdanig ernstig is dat dit het lidmaatschap bij een schietsportvereniging in de weg staat, dan kan zij u de status van KNSA schutter teruggeven of u van de zwarte lijst afhalen. Overigens zal de politie u bij weigering waarschijnlijk een kennisgeving daarvan sturen. Hierin staat dat men voornemens is uw aanvraag te weigeren en u kunt dan nog tekst en uitleg komen geven. Wij raden u aan om in voorkomend geval met de ambtenaar te overleggen of u uw aanvraag kunt intrekken. Bij intrekking van de aanvraag is er formeel namelijk geen sprake van een aanvraag en blijft melding aan de KNSA uit.

Uw verlof tot voorhanden hebben van vuurwapens en alles wat daarmee samenhangt is een zaak tussen u en de politie. Als vereniging proberen wij goede contacten te onderhouden met de Afdeling Korpscheftaken. Wij zijn altijd bereid uw verhaal aan te horen en zo mogelijk een situatie te verduidelijken bij Korpscheftaken, maar wij zijn als vereniging(s-bestuur) in principe géén partij in situaties tussen leden en Korpscheftaken. Indien u van mening bent dat u onrechtmatig wordt behandeld, is het in de eerste plaats aan uzelf om de politie daarvan te overtuigen. Lukt dat niet, dan is voor u de gangbare weg via de KNSA.

De KNSA heeft mensen in huis met verregaande kennis van het sportschieten en met name ook de wetten en regels daaromtrent. U kunt als lid van de KNSA altijd een beroep op bijstand doen. De KNSA eist dan wel duidelijkheid van uw kant. Dus een goede omschrijving van de problematiek, liefst een schriftelijke verklaring van Korpscheftaken waarom bepaalde stappen zijn genomen en natuurlijk de plaats waar het om gaat en bij voorkeur de naam van de verantwoordelijke ambtenaar. Indien de KNSA op basis hiervan van mening is dat de stappen tegen u onterecht zijn, zal de KNSA contact met u zoeken en met de betreffende afdeling Korpscheftaken.

Iemand die in zijn recht staat, zal dit normaal gesproken ook wel krijgen. Wat echter niet mag worden vergeten is dan de mensen van Korpscheftaken uiteraard goed op de hoogte zijn van de wetten en regels en hier ook naar handelen. In veel situaties is de wet glashelder en kan men niets anders doet dan deze volgen. In andere situatie is er wel weer ruimte en is de ambtenaar bevoegd om binnen de grenzen van die wet, zelf bepaalde afwegingen te maken. Vergeet niet dat ook een ambtenaar van KC-taken niet zit te wachten op problemen met verenigingen of verlofhouders. Men is er beslist niet op uit om verloven in te trekken, wapens in te nemen of andere vervelende dingen te doen, maar indien men dit nodig acht, dan zal men dit zonder meer doen. Niet meer dan logisch.

Bij de intrekking of de weigering van een verlof dan wel van het niet verlengen van een verlof ontvangt het KNSA-bestuur een melding van de politie. De KNSA zal in dat geval in eerste instantie de betrokkene de “status van schutter” ontnemen en het   verenigingsbestuur verzoeken het lidmaatschap van de betrokkene op te zeggen. Deze persoon kan daarna tegen deze beslissing in protest gaan bij het KNSA-bestuur, onder overlegging van de Politiebeschikking. De KNSA ontvangt immers uitsluitend een melding van de intrekking, weigering of niet-verlenging; de argumenten daarvoor mag de politie de KNSA niet verstrekken. Schietsportverenigingen dienen het verzoek van de KNSA tot opzegging van het lidmaatschap adequaat uit te voeren. Voor verenigingen die niet bij de KNSA zijn aangesloten, geldt dat zij geen leden mogen toelaten, dan wel het lidmaatschap mogen laten voortduren van personen, die op de KNSA zwarte lijst staan vermeld.

05. Aanschaf wapen

Sinds April 2011 is Magnum munitie weer toegelaten bij enkele KNSA disciplines, bv Militair Pistool en Action Shooting. Indien een dergelijke discipline in het verband van jouw vereniging kan worden verschoten, kun je daarvoor  een pistool of revolver laten bijschrijven op je verlof. Indien dit niet het geval is, mag je geen wapen hebben waarmee je uitsluitend Magnum munitie kunt verschieten, maar wél wapens waarmee je behalve Magnum munitie, ook nog een ander kaliber kunt verschieten wat is toegelaten bij een KNSA erkende discipline en welke je in het verband van jouw vereniging kunt beoefenen. Let op dat je met .357M géén Olympische of ISSF disciplines kunt schieten. In de eerste 2 verlofjaren mag je dus geen .357M pistool op verlof hebben. Ná 2 verlofjaren mag dat eventueel wél omdat de KNSA disciplines er dan bij komen. Een revolver in cal .357M heeft deze beperking niet. Deze mag na 1 verlofjaar worden bijgeschreven omdat met dit wapen ook .38SP geschoten kan worden en dat is wél toegestaan bij ISSF disciplines.

Categorie: 05. Aanschaf wapen

Ja, vooropgesteld dat u hiermee een door de KNSA erkende discipline kunt verschieten. Dit was tot februari 2012 de discipline KKK. Per februari 2012 is het reglement voor deze discipline echter door de KNSA aangepast. Geweren die zijn afgeleid van militaire semiautomatische aanvalsgeweren en geweren met een vrijstaande pistoolgreep vallen nu binnen een nieuwe discipline KKSG. Merk op dat dergelijke geweren niet eerder dan na 2 verlofjaren op het verlof kunnen worden bijgeschreven! 

Categorie: 05. Aanschaf wapen

Indien uw verlof nog minder dan 1 jaar oud is, dan mag daar slechts 1 wapen op staan. Na 1 jaar mogen er maximaal 5 wapens op verlof staan.

Categorie: 05. Aanschaf wapen

Nee. Ze staan weliswaar op uw verlof geregistreerd want het blijven essentiële onderdelen van een wapen, maar ze tellen niet als wapen omdat je ongeacht het aantal wissellopen, maar 1 vuurklaar wapen kunt samenstellen.

Categorie: 05. Aanschaf wapen

Luchtdrukwapens vallen onder de categorie IV in de wet Wapens en Munitie. U mag ze in principe vrij voorhanden hebben, tenzij ze vermeld staan op de lijst met ongewenste wapens of sterke gelijkenis vertonen met een vuurwapen. Alleen de erkende wapenhandel mag luchtwapens verkopen en uitsluitend aan personen die 18 jaar of ouder zijn.

Categorie: 05. Aanschaf wapen

Nee! Dit noemt men “parkeren” en dat is verboden. Indien u een wapen niet mag hebben en het door iemand op verlof laat zetten die het wapen wél mag hebben, dan komt u hier in de praktijk mee weg omdat het een normale actie lijkt. Kan door Korpscheftaken echter worden aangetoond dat u het wapen alleen heeft gestald om het later zelf terug te kopen, of er op de vereniging over te kunnen beschikken, dan wordt een sanctie opgelegd wegens parkeren van een vuurwapen. Eventueel kan dit zowel u als de andere betrokkene het verlof kosten. Intrekking van het verlof betekent melding bij de KNSA en dat betekent voor u wellicht het einde van de schietsport. Bezint eer ge begint.

Categorie: 05. Aanschaf wapen

Ja, dat kan.

Categorie: 05. Aanschaf wapen

07. Munitie

U mag alleen die munitie in huis hebben, waarvoor u een wapen op uw verlof (of een verenigingsverlof) hebt staan en waarvan het betreffende kaliber specifiek op het verlof staat vermeld. Daarnaast dient op het verlof vermeld te staan dat dit verlof ook geldt voor munitie. Dit geeft u tijdens de aanvraag zelf aan op de WM3.

Categorie: 07. Munitie

U mag 10.000 patronen of slaghoedjes in  huis hebben. Kogelpunten en hulzen onbeperkt. Uiteraard uitsluitend voor kalibers waarvoor u een verlof heeft. Genoemde aantallen zijn totalen per woning. Dus ongeacht het aantal verlofhouders en kalibers.

Categorie: 07. Munitie

Stel dat u 5 verschillende kalibers schiet en voor elk kaliber 1500 patronen voorradig hebt, plus 2000 slaghoedjes, dan zit u nog steeds binnen de limiet. U zult dus niet snel in de problemen komen. Mocht het zo zijn dat u met meerdere verlofhouders op één adres woont en u van mening bent dat 10.000 een te lage limiet is, dan kunt u in het kader van de Wet Milieubeheer een vergunning aanvragen voor de opslag van meer dan 10.000 patronen en/of slaghoedjes. U krijgt dan wel te maken met scherpere eisen die aan de opslagruimte worden gesteld.

Categorie: 07. Munitie

Ja dat mag. U mag ze echter alleen opslaan indien u geen andere patronen of slaghoedjes in huis hebt. 10.000 stuks is namelijk het maximum. Daarnaast mag u maximaal 2.000 patronen tegelijk vervoeren dus in theorie wordt het dan 5x rijden en dan is de winst al weg. Nu zijn er genoeg mensen die meer dan 2.000 patronen tegelijk vervoeren, maar zij overtreden daarmee dan wel de Wet Milieubeheer. Het maximum van 2.000 stuks geldt overigens per voertuig, ongeacht het aantal verlofhouders in dat voertuig.

Categorie: 07. Munitie

08. Kruit

M.i.v. 1 januari 2012 is het bezit van kruit zonder erkenning (WECG) verboden. Sportschutters met een verlof WM4 zijn hiervan echter vrijgesteld. U mag in dat geval 3kg nitrokruit of 1kg zwartkruit in huis hebben . Indien u een combinatie van beide soorten heeft, moet u weten dat het totale gewicht maximaal 3kg mag zijn, waarbij zwartkruit dubbel telt. Je mag dan dus 1kg zwartkruit (wordt geteld als 2kg) en 1kg nitrokruit in huis hebben. Of 0,5kg zwartkruit (wordt geteld als 1kg) en 2kg nitrokruit.

Categorie: 08. Kruit

09. Europeese pas

Deze kan worden aangevraagd bij de afdeling Bijzondere Wetten van Politie

Categorie: 09. Europeese pas

De enige eis die wordt gesteld is dat de aanvrager in het bezit is van een geldig, Nederlands verlof tot voorhanden hebben van vuurwapens. De pas wordt “op verzoek” uitgereikt. Met andere woorden: elke Nederlandse sportschutter die in het bezit is van een wapenverlof, heeft recht op een Europese Vuurwapenpas. u dient echter wel een pasfoto en 40,00 Euro te overleggen.

Categorie: 09. Europeese pas

Nee. Op grond van de voorwaarden hierboven heb je recht op de pas, ongeacht of je het wel of niet gebruik. Waar het om gaat is de “mogelijkheid” er gebruik van te kunnen maken. Ter vergelijk: Een paspoort kun je ook gewoon krijgen, ongeacht of je nu wel of niet de grens over gaat. Er hoeft geen redelijk belang te zijn zoals bij een vuurwapenverlof. Dat verlof is immers al voorhanden. Uitreiking van de Europese Vuurwapenpas geschiedt “op verzoek” van de verlofhouder en meer is niet nodig. De Bijlage van de Circulaire Wapens en Munitie en Artikel 28a van de Wet Wapens en Munitie zijn hier duidelijk in.

Categorie: 09. Europeese pas

10. Controle

Nee, de medegebruiker mag niet zelfstandig over de wapens kunnen beschikker welke in medegebruik op het verlof staan vermeld. Medegebruiker mag dus niet de kluis kunnen openen. E.e.a. uitgezonder de situatie waarbij beide verlofhouders op hetzelfde adres wonen. Dan mogen de wapens in dezelfde kluis worden opgeborgen onder voorwaarde dat ALLE wapens op beide verloven staan vermeld.

Categorie: 10. Controle

Ja, u wordt regelmatig gecontroleerd. Dit kan gebeuren door zowel agenten in uniform als in burgerkleding. Dit is gewoon toegestaan.

Categorie: 10. Controle

Ja en nee. Als verlofhouder bent u verplicht om controles toe te staan, maar indien het u echt niet uitkomt, kunt u dit aangeven. U moet dan wel een goede reden hebben, want indien u als verlofhouder een controle weigert, geeft u hiermee natuurlijk geen goed signaal af.

Categorie: 10. Controle

Zij mogen controleren of u voldoet aan de eisen die aan een verlofhouder gesteld zijn. Oftewel, uitsluitend of de verlofplichtige zaken op uw verlof, de wapens en munitie dus, zijn opgeborgen conform de geldende voorschriften. In de praktijk zullen de serienummers worden gecontroleerd aan de hand van een lijst en zal worden gekeken of uw wapens en munitie afzonderlijk van elkaar worden bewaard in de voorgeschreven bergplaatsen, welke uiteraard veranker moeten zijn.

Categorie: 10. Controle

Nee, men mag uitsluitend controleren of de verlofplichtige zaken correct zijn opgeborgen. Met mag niet ook nog eens in kastjes of laatjes gaan zoeken of daar wellicht munitie rondslingert. Men mag zelfs geen binnenkluizen controleren indien al is vastgesteld dat uw munitie en wapens correct zijn opgeborgen.

Categorie: 10. Controle

Dan bent u de klos! Alle onregelmatigheden die voor de agenten zichtbaar zijn in de kluisruimte of op weg daar naartoe, kunnen u worden aangerekend. Zij mogen dus niet kijken in uw bureaulade, maar wanneer deze open staat en zij zien scherpe patronen liggen, dan hebt u een probleem.

Categorie: 10. Controle

De richtlijn is om elke verlofhouder die jonger is dan 25 jaar, elk jaar te controleren. Verlofhouders vanaf 25 jaar om de 3 jaar. Let op: Dit is slechts een richtlijn. Verlofhouders die eerder wellicht in gebreken zijn gebleven, worden vaker gecontroleerd.

Categorie: 10. Controle

11. KNSA meldpunt

De KNSA beschikt over een Meldpunt dat per telefoon op een speciaal telefoonnummer 0900-1968 en via een interactief formulier via internet bereikbaar is. Het Meldpunt is bedoeld voor meldingen aan de KNSA, wanneer externe personen of instanties zich zorgen maken omtrent een lid van een schietvereniging die beschikt over vuurwapens en een gevaar voor zichzelf of anderen in zijn/haar omgeving kan vormen. Bij een ontvangen melding treedt de KNSA op als intermediair. Dat wil zeggen dat het bestuur van de schietsportvereniging waarvan de betrokkene lid is, wordt benaderd om te bezien in hoeverre acties noodzakelijk zijn en mogelijk, of het gewenst is de politie hierover te informeren. Het is van belang dat een dergelijke melding door het verenigingsbestuur adequaat in behandeling wordt genomen en zo nodig de mogelijke acties worden gepleegd, en de KNSA daarvan een terugkoppeling krijgt. Het verenigingsbestuur dient bekend te zijn met het KNSA-meldpunt en dient adequaat te handelen. Voor verenigingen die niet bij de KNSA zijn aangesloten, geldt dat zij geen leden mogen aannemen, dan wel het lidmaatschap van leden mogen continueren, wanneer op grond van een melding de betrokkene op de KNSA zwarte lijst staat vermeld.

Categorie: 11. KNSA meldpunt

Openingstijden

Voor lucht- en vuurwapenschutters
Maandag - Donderdag : 19:00 - 23:00
Bar open tot 22:30.

Voor (jeugd-)luchtschutters
Zaterdag : 9:00 - 12:00

WM3 formulieren
Ma en Wo tijdens openingstijden
Za van 10:00u tot 12:00u

Nieuwsbrief

Meldt u hier aan voor onze nieuwsbrief
[mc4wp_form id="571"]

koningsschutters © 2024. Alle rechten voorbehouden.