1. Vertrouwenscontactpersoon (VCP)
De vertrouwenscontactpersonen binnen SV de Koningsschutters zijn Roeltje van Es (v) en Patric Eckel (m). De VCP is een bestuurslid of een door het bestuur benoemd kaderlid. Hun taak bestaat uit het optreden als intermediair tussen leden en andere instanties wanneer zich problemen voordoen in de vereniging omtrent gedragingen en/of voorvallen die aandacht verdienen van het bestuur en/of andere instanties.

Werkwijze:
Als leden zich zorgen maken over het bezit van en de omgang met vuurwapens, in de brede zin door andere leden, kunnen zij, zo nodig vertrouwelijk melding maken bij de VCP. De VCP treedt in dat geval op als intermediair en zal daarna het bestuur en/of andere instanties informeren. Hierbij kan ook worden gedacht aan andere zorgelijke of hinderlijke omstandigheden die het welzijn van de leden en/of de vereniging in gevaar of diskrediet kunnen brengen. De VCP zal er grondig voor waken dat de vertrouwelijkheid van de gesprekken etc. niet in gevaar komt of kan komen.  U kunt Roeltje of Patric bereiken per mail:
Roeltje via kaatjevanes@gmail.com
Patric via peckel@xs4all.nl

2. Raad van Beroep

Artikel 1
De Raad van Beroep is belast met de behandeling van voor beroep vatbare besluiten van het bestuur.

Artikel 2
De commissie wordt ingesteld van de ALV (Algemene Leden Vergadering).

Artikel 3
De commissie bestaat uit ten minste drie leden en twee reserve leden, gekozen uit de leden van de vereniging.

Artikel 4
Ieder jaar treedt een der leden af volgens een door de commissie op te stellen rooster. Zij Zijn onmiddellijk herkiesbaar. Het rooster van aftreden wordt schriftelijk medegedeeld aan het bestuur. Het lid dat tussentijds gekozen wordt in de plaats van een afgetreden lid, neemt op het rooster van aftreden de leeggevallen plaats in.

Artikel 5
De commissie kiest uit haar midden een voorzitter.

Artikel 6
Leden van het bestuur mogen geen deel uitmaken van de commissie.

Voor meer informatie zie het Huishoudelijk Reglement bij de griffier of vraag verder bij de contactpersoon Jacques Franssen. U kunt Jacques per mail bereiken: webinfo@koningsschutters.nl.

Openingstijden

Voor lucht- en vuurwapenschutters
Maandag - Donderdag : 19:00 - 23:00
Bar open tot 22:30.

Voor (jeugd-)luchtschutters
Zaterdag : 9:00 - 12:00

WM3 formulieren
Ma en Wo tijdens openingstijden
Za van 10:00u tot 12:00u

Nieuwsbrief

Meldt u hier aan voor onze nieuwsbrief
[mc4wp_form id="571"]

koningsschutters © 2024. Alle rechten voorbehouden.