Huis- gedragsregels en alcoholbeleid SV “Koningsschutters”

 1. Het nuttigen van eigen, meegebrachte etenswaren en/of drank in de ruimten van dit gebouw en de daarbij behorende terreinen is niet toegestaan. Het nuttigen van alcoholische drank op de openbare weg en/of de nabijheid van het gebouw of daarbij behorende terreinen kan, i.v.m. de veiligheid, aanleiding zijn om dit te melden bij justitie.
 2. Het aankopen van horecamunten of betaling van munitie is alleen mogelijk bij de griffier (pinnen of contant).
 3. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders te nuttigen dan in de kantine of op het terras.
 4. Er wordt geen alcohol geschonken aan:
  • jeugdleiders, trainers en begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie,
  • personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van (jeugd-) schutters,
  • personen beneden de 18 (achttien) jaar,
  • leidinggevenden en barvrijwilligers; zij drinken geen alcohol tijdens hun dienst.
 5.  Het bestuur stimuleert het maken van BOB-afspraken en sluit aan op de slogan ‘100% Bob, 0% op’. Drink geen alcohol als je nog moet rijden en maak als het kan een Bob-afspraak.
 6. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd door het barpersoneel (WvS artikel 252 en Horeca- en drankwet § 3 artikel 20 punt 5).
 7. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals “happy hours”, “meters bier” en “rondjes van de zaak” zijn in de kantine niet toegestaan.
 8. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilligers uit de kantine verwijderd.  (Zie HHR punt 7 en bladzijde 30 artikel 2 en hieronder punt 16).
 9. Het roken, (e-sigaret-sigaret-sigaar-pijp) is níét toegestaan in dit gebouw. Daardoor is roken alleen toegestaan op het daarvoor gemaakte overdekte terras.
 10. Huisdieren zijn niet toegestaan tijdens de openingstijden van de schietbaan en andere evenementen die door het bestuur worden georganiseerd.
 11. Het is ten strengste verboden verdovende middelen van welke soort dan ook zoals bedoeld in de Opiumwet (artikel 2 en 3b lijst I en II), binnen het gebouw en de daarbij behorende terreinen te brengen, te gebruiken, te telen, te bereiden, te verwerken, te verkopen, af te leveren, te vervaardigen of aanwezig te hebben.

  Wanneer één of meer van bovenstaande handelingen geconstateerd wordt/worden volgt verwijdering evenals ontzegging van de toegang en zal justitie hiervan in kennis worden gesteld. Het lidmaatschap wordt per direct opgezegd, waarbij geen vergoeding van het betaalde contributiebedrag of gedeelte daarvan, wordt terugbetaald.

 12. Personen dienen zich te onthouden van discriminerende (cf. artikel 1 van de Grondwet, WvS artikel 90) gesprekken/handelingen/afbeeldingen in het gebouw en de daarbij behorende terreinen.

   “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”
 13. Op de parkeervoorziening is de WVW (wegenverkeerswet) en de WVR (wet veiligheidsregio’s) van toepassing. De maximale toegestane snelheid is “5” (vijf) kilometer per uur. Bij het verlaten van de parkeervoorziening (uitrit) heeft ál het kruisende verkeer voorrang, ook voetgangers, ruiters, etc..
 14. Het parkeren dient schuin, naast elkaar, niet achter elkaar te gebeuren i.v.m. de ruimte.
 15. Voor schade aan de (motor)- voertuigen kan SV “Koningsschutters” niet aansprakelijk worden gesteld. Het parkeren geschiedt op eigen risico.
 16. Op het terrein van de vereniging zijn een aantal parkeerplaatsen expliciet ingericht voor het bestuur, dienstdoende vrijwilligers, invaliden, etc..
 17. Van alle aanwezigen in de gebouwen en terreinen van de vereniging wordt verwacht dat zijn/haar omgangsvormen en principes, volgens welke men publiekelijk en in sociaal verband handelt, zijn aangepast aan de maatschappelijke normen en waarden en dat deze tijdens de aanwezigheid bij de vereniging worden toegepast (zie HHR punt 7 en blz. 30 artikel 2).
 18. Alle wapens dienen voor en na het schieten in de daarvoor uitgeruste ruimtes te worden opgeborgen. Het is niet toegestaan om de wapens (ook niet in koffers) in de kantine te plaatsen.                     

Openingstijden

Voor lucht- en vuurwapenschutters
Maandag - Donderdag : 19:00 - 23:00
Bar open tot 22:30.

Voor (jeugd-)luchtschutters
Zaterdag : 9:00 - 12:00

WM3 formulieren
Ma en Wo tijdens openingstijden
Za van 10:00u tot 12:00u

Nieuwsbrief

Meldt u hier aan voor onze nieuwsbrief
[mc4wp_form id="571"]

koningsschutters © 2024. Alle rechten voorbehouden.