03. WM3 formulier

U wilt een aanvraag indienen voor een jachtakte, wapenverlof, ontheffing of erkenning.

Tot 15 juli 2022 waren nieuwe aanvragers voor een wapenverlof of jachtakte wettelijk verplicht om mee te werken aan een onderzoek door middel van de e-screener als onderdeel van het aanvraagproces. De Minister van Justitie en Veiligheid heeft toepassing van de e-screener per 15 juli opgeschort. Om die reden werden door de politie ook de lopende aanvragen opgeschort, in afwachting van wijziging van de regelgeving. Op 22 september 2022 heeft de Minister de Regeling Wapens en Munitie (RWM) in verband hiermee gewijzigd.

In plaats van de e-screener is nu een nieuw WM32-formulier vastgesteld dat vanaf nu gebruikt wordt in het aanvraagproces. Er zijn enkele vragen toegevoegd over nationaliteit en geboorteplaats en –land. Nieuw is dat de referenten die opgegeven worden expliciet verklaren dat zij toestemming geven om als referent op te treden en daarvoor hun handtekening moeten plaatsen op het formulier.

In Nederland geldt een algemeen verbod op het bezit van vuurwapens en munitie. Wil je toch een vuurwapen of munitie bezitten dan is daar een wapenvergunning voor nodig. Voor het mogen hebben van vuurwapens en munitie worden zware eisen gesteld, waarvoor een bijzondere uitzondering kan worden gemaakt. Een van de eisen is een Verklaring omtrent gedrag (VOG), schietsport gerelateerd.

DETAILS WIJZIGING VAN DE RWM
Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid van 15 september 2022, nr. 4109333, houdende wijziging van de Regeling wapens en munitie in verband met de opschorting van de e-screener en de aanwijzing van de beoordeling van het WM32-formulier als onderzoek bedoeld in artikel 6a, vierde lid, van de Wet wapens en munitie.

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Gelet op de artikelen 6a, vierde lid, en 41 van de Wet wapens en munitie;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling Wapens en Munitie wordt als volgt gewijzigd:

A.  Artikel 48a komt te luiden:

 1. Het onderzoek bedoeld in artikel 6a, eerste lid, onderdeel b, van de wet bestaat uit de beoordeling door de korpschef van het door de aanvrager ingevulde WM32-formulier, dat als bijlage III bij deze regeling is opgenomen.
 2. Indien de aanvraag is gedaan voor een ontheffing op grond van artikel 4 van de wet, zendt de korpschef na het onderzoek, onder gelijktijdige toezending van het ingevulde WM32-formulier, een advies aan de Minister.
 3. Het onderzoek vindt alleen plaats als de volledige kosten van de aanvraag zijn betaald.
 4. Artikel 50, eerste lid, onderdeel a, komt te luiden:
  a. een ontheffing, wijziging of verlenging daarvan: € 80,–;
 5. Artikel 50a, eerste lid, onderdeel a, komt te luiden:
  a. voor de afgifte daarvan: € 138,20;
 6. In bijlage III komt model WM32 te luiden:
  Model WM32 Inlichtingenformulier
  (als bedoeld in artikel 48 van de Regeling Wapens en Munitie).
  Bij het indienen van een verzoek om een erkenning, consent, ontheffing, een vergunning of een verlof, wordt dit inlichtingenformulier gelijktijdig met het aanvraagformulier ingediend.

vragen die een licht moeten werpen op uw persoonlijke omstandigheden en waaruit kan worden opgemaakt of u “geschikt” bent voor wapenbezit. Op het referentenformulier geeft u 3 referenten op: 2 uit de directe familie die veel van u weet, of een vriend of collega en 1 uit het verenigingsbestuur welke het redelijk belang kan bevestigen. Deze referenten kunnen worden geraadpleegd.

Categorie: 03. WM3 formulier

Nee, het is ook van toepassing bij elke jaarlijkse verlenging van uw verlof.

Categorie: 03. WM3 formulier

Ja, de Circulaire zegt dat dit verplicht is bij ELK nieuw verlof en daarvan is formeel bij elk nieuw wapen sprake.

Categorie: 03. WM3 formulier

Ja, het eerder genoemde WM32 Inlichtingenformulier. Daarnaast de aankoop-/optiebon van de  van het wapen of, indien u koopt van een particulier, de optiebon. Het vragen om een aankoop of optiebon heeft overigens geen wettelijke grondslag, maar wordt in de meeste plaatsen wél gedaan.

Categorie: 03. WM3 formulier

Het heeft geen zin om uw formulier lang van tevoren al in te leveren. Het bestuur zal het dan vasthouden tot het tijdstip dat u 1 jaar lid bent. Het 1 jarig lidmaatschap is wettelijk vereist en dus kan het bestuur hier niet van afwijken. Het is dus voldoende wanneer uw formulier binnen is ten tijde van de vergadering in de maand waarin u 1 jaar lid bent.

Categorie: 03. WM3 formulier

Ja, alle wapens moeten middels een WM3 worden aangevraagd.

Categorie: 03. WM3 formulier

Openingstijden

Voor lucht- en vuurwapenschutters
Maandag - Donderdag : 19:00 - 23:00
Bar open tot 22:30.

Voor (jeugd-)luchtschutters
Zaterdag : 9:00 - 12:00

WM3 formulieren
Ma en Wo tijdens openingstijden
Za van 10:00u tot 12:00u

Nieuwsbrief

Meldt u hier aan voor onze nieuwsbrief
[mc4wp_form id="571"]

koningsschutters © 2024. Alle rechten voorbehouden.